ANBI-gegevens en rekeningnummer

Stichting Survival Nederland is een ANBI.

Dit betekent dat u een deel van uw gift of donatie kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting . De hoogte van het aftrekbare bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Ook voor Belgische donateurs geldt dat u uw gift in mindering kunt brengen van uw belastbare inkomen.

Bankgegevens

IBAN: NL18INGB0007944190 – te name van Stichting Survival Nederland, Amsterdam

BIC: INGBNL2A

Juridische gegevens

RSIN/fiscaal nummer: 8178.82.455

Kamer van Koophandel: 34199496

Postadres/contactgegevens

Survival International Nederland

De Wittenkade 68

1051 AC Amsterdam

E-mail: [email protected]

Doelstelling

Survival International zet zich in voor de rechten van inheemse stammen overal in de wereld. We helpen in stamverband levende volken om hun bestaan te verdedigen, hun land te beschermen en zelf hun toekomst te bepalen.

Beleidsplan

• Survival voert campagnes voor specifieke stammen, gericht op hun recht om te blijven op, of terug te keren naar, hun oorspronkelijke land. Onze campagnes lopen vaak vele jaren. Daarnaast geven we voorlichting over inheemse stammen, om meer begrip en acceptatie te bevorderen onder het grote publiek voor de diversiteit van levenswijzen en culturen op aarde. Over het algemeen focussen we op de meest kwetsbare volken – degenen die het meest te verliezen hebben en die het minst in de gelegenheid zijn om voor zichzelf op te komen. Dit zijn vaak stammen die niet of nauwelijks in contact staan met de dominante samenleving en ernstig bedreigd worden door ziekte en landroof.

• We brengen misstanden tegen inheemse stammen onder de aandacht van de media – kranten, tv, radio, online, sociale media; daarnaast stellen we stereotypering van inheemse stammen, bijvoorbeeld het gebruik van termen als ‘primitief’ en ‘prehistorisch’, aan de kaak.

• We leggen kwesties voor aan de Verenigde Naties en aan andere internationale instanties.

• We ondersteunen juridische vertegenwoordiging en onderzoek en zorgen ervoor dat inheemse stammen deskundig worden bijgestaan in rechtszaken.

• We produceren voorlichtingsmateriaal dat voor iedereen toegankelijk is, waarin we laten zien wie inheemse stammen echt zijn en hoe ze leven.

• We financieren medische en andere zelfhulpprojecten van in stamverband levende gemeenschappen.

Financiële verantwoording

Zie onze financiële verantwoording en het laatste jaarverslag.

Bestuur

James Wood (Voorzitter)

Caroline Pearce (Secretaris)

Michael Davis (Penningmeester)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of onkostenvergoeding. De werkzaamheden van Stichting Survival Nederland worden uitgevoerd door vrijwilligers.